I. Aby naše radnice fungovala a hospodařila tak, jak má

  • Otevřené hlavy, otevřená radnice
  • Na radnici hospodáře místo podnikavců
  • Investice, ne kšefty

 
II. Aby se nám na Praze 10 žilo dobře a v bezpečí

  • Naplněný život v naší vlastní čtvrti
  • Abychom mohli pouštět děti ven
  • Město, kde se dá chodit


III. Abychom na Praze 10 žili rádi

  • Místo mega akcí mega pro děti!
  • Tohle je náš domov, ne noclehárna
  • Estrády nám nepomůžou


Podrobné znění našich priorit:

I. Aby naše radnice fungovala a hospodařila tak, jak má

Otevřené hlavy, otevřená radnice:
> Zveřejníme vše, co je možné zveřejnit: podklady pro jednání Zastupitelstva, seznam nemovitého majetku, všechny veřejné zakázky a dlouhodobé smlouvy. Připojíme se k iniciativě Open data.
> Přiblížíme Vám jednání zastupitelů: zveřejníme jmenovité hlasování zastupitelů a archiv videozáznamů z jednání zastupitelstva; přizpůsobíme čas jednání zastupitelstva pracujícím občanům.
> Budeme prosazovat zveřejňování záznamů z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva.
> Zprůhledníme hospodaření příspěvkových organizací městské části.
> Naši zastupitelé se budou pravidelně scházet s veřejností. Budeme prosazovat „úřední hodiny“ uvolněných členů zastupitelstva pro kontakt s veřejností.
> Otevřeme noviny Prahy 10 hlasům veřejnosti, zavedeme standardní redakční radu a zasadíme se o to, aby více informovaly a přispívaly k dobrému a aktivnímu životu na Praze 10 a méně propagovaly konkrétní politiky.

Na radnici hospodáře místo podnikavců:
> Boj proti korupci: do veřejných soutěží nevpustíme firmy s neznámými či nedohledatelnými majiteli, zveřejníme na internetu celý průběh veřejných zakázek (zadání, nabídky, hodnocení komise včetně kritérií, uzavřené smlouvy, seznam subdodavatelů, proplacené faktury).
> Rozpočet: zprůhledníme rozpočet a jeho tvorbu pro veřejnost, zavedeme k němu veřejné slyšení, podrobíme kontrole hospodaření Praha 10 Majetková, a. s.
> Majetek: ihned přestaneme zadávat stavební práce na opravu a rekonstrukce obecního majetku přes rámcovou smlouvu a zavedeme otevřená výběrová řízení.
> Územní plán a participace: do rozhodování o důležitých stavbách a místech vtáhneme občany, jejich přání, zkušenosti i tvořivost. Podpoříme vznik generelu veřejných prostor, který zachytí charakteristiky jednotlivých lokalit, jejich obtíže a kvality. Výsledkem bude férový přístup k rozvoji každé čtvrti Prahy 10.
> Nadlimitní projekční práce budeme zadávat formou veřejné soutěže o návrh s doložkou regulérnosti České komory architektů: taková soutěž je anonymní a cena není jejím jediným kritériem; výsledkem jsou „územní studie“ jakožto dokumenty s právní legitimitou.

Investice, ne kšefty:
>Hospodaření s majetkem města a rozpočet: zastavíme obrovské plýtvání s veřejnými prostředky na nepromyšlené a nesmyslné projekty. (stavba nové radnice za 1 miliardu Kč; kamerové systémy za 90 mil. Kč; megalomanské kulturní akce typu jeden koncert za 0,5 mil.Kč. či statisícové rauty jen pro zvané; miliony za politický marketing, zbytečné IT zakázky, nesmyslné studie či externí právní a marketingové služby za desítky milionů Kč ročně).
> Nová radnice: všemi dostupnými prostředky se pokusíme zastavit stavbu nové předražené radnice.
> Průběžná péče o veřejný prostor: územní rozvoj a majetková politika budou věci spolu související, budeme o nich otevřeně informovat; prodeje majetku musí mít jasný cíl;  místo ojedinělých megaprojektů plácky = zaměříme se na to, aby v dostupné blízkosti každého domu bylo místo s funkcí odpočinku.
> Podpora podnikání: zachováme tradiční nákupní třídy (Starostrašnická, Vršovická, Moskevská), budeme realizovat otevřená výběrová řízení pro živnostníky. od veřejnosti přitom budeme zjišťovat, jaké služby v dané lokalitě chybějí. 
> Budeme hledat reálná řešení dlouhodobě zanedbávaných prostor: KD Eden, stará škola u Strašnické, celé okolí metra Strašnická, okolí radnice Vlasty a dalších.

II. Aby se nám na Praze 10 žilo dobře a v bezpečí

Naplněný život v naší vlastní čtvrti:
> Školství, vzdělávání, práce a rodičovství: pomůžeme těm, kdo nedostanou místo v obecní mateřské škole, otevřeme školy veřejnosti v dané lokalitě aby byly centrem kultury a nabízely i celoživotní vzdělávání, rekvalifikaci, posílení sousedských vztahů, snížení velkoměstské anonymity (aby byly ostrůvky sousedství), rozšíříme dotační program na konkrétní projekty inovující výuku, podpoříme družiny a školní kluby; podpoříme školy v tom, jak v každém dítěti posilovat silné stránky a rozvíjet jeho potenciál, aby každé ve škole mohlo zažít úspěch; metodicky povedeme školy ve vytváření přátelského a bezpečného klimatu
> Sociální služby: zachováme veškeré služby, které se osvědčily, pouze prověříme jejich efektivnost, častější mezigenerační kontakty na bázi dobrovolnictví a sousedských akcí, postavíme pro Prahu 10 hospicové zařízení. 
> Podpoříme integraci dětí i dospělých s různými hendikepy v konkrétním místě, kde žijí.

Abychom mohli pouštět děti ven:
> Bezpečnost:  skoncujeme s hernami a hazardem, budeme bránit jejich návratu, prověříme, zda zrušené opravdu zmizely.
> Namísto kamer posílíme přítomnost policistů a terénních pracovníků v ulicích.
> Zaměříme se na plácky pro děti ve věku 9-14 let. Podpoříme vznik dalších naučných stezek, které spojují jednotlivé městské čtvrti.

Město, kde se dá chodit:
> Chodníky: zajistíme, aby se dalo Prahou 10 jít a projít (chybějící přechody; neschůdná místa; rizikové svahy v zimě), podpoříme lepší značení ulic a veřejných prostranství ve vztahu k hlavním turistickým cílům a stanicím metra. Zajistíme delší intervaly na přechodech pro chodce.
> Doprava: prověříme možnosti zlepšení návaznosti spojů MHD a zřídíme digitální cedule odjezdů na stanicích metra. Parkování: ve spolupráci s magistrátem a sousedními městskými částmi budeme řešit nedostatek parkovacích míst.
> Životní prostředí:  zvýšíme roli menších, dosud přehlížených celků zeleně (Malešický lesík, parčík u strašnického krematoria aj.), pravidelnou údržbou budeme předcházet tvorbě skládek, zachováme rekreační a přírodní charakter Trojmezí, zasadíme se o dlouholetou záruku k existenci zahrádkářských kolonií. Zabráníme nelegálnímu kácení stromů a případné viníky potrestáme, podpoříme osazování zeleně podle její funkčnosti a mobilní zeleň.

III. Abychom na Praze 10 žili rádi

Místo mega akcí mega pro děti! 
> Rodina a mezigenerační solidarita: raná včasná péče a podpora rodičovství, prevence zneužívání a týrání dětí; zlepšení nabídky pro aktivní trávení volného času teenagerů a seniorů
> Prostřednictvím formálních i neformálních jednání se zaměstnavateli na P10 chceme motivovat ke sdíleným a částečným úvazkům: motivace k zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené (soutěže, ocenění, společenské akce, výhodnější propagace).

Tohle je náš domov, ne noclehárna
> Privatizace bytů, řádná péče o obecní byty a o nebytové prostory: ukončíme nejistotu ohledně privatizace bytů ve vlastnictví MČ:  zveřejníme strategii, kolik obecních bytů je únosné privatizovat a kolik je jich třeba zachovat (kvůli potřebě startovacích a sociálních bytů); vyhneme se tak riziku následné nové drahé výstavby sociálního bydlení, nebudeme prodávat volné byty v privatizovaných domech,  zlevníme správu obecních bytů (MČ je dnes zastupována čtyřmi správními firmami), volné byty v privatizovaných domech nabídneme přednostně těm, kdo žijí v domech, které se privatizovat nebudou.
> Investujeme do základního vybavení městských bytů: mnohá okna netěsní, nemají funkční zámky, zvonky, mají rozbité poštovní schránky,  terénní prací povzbudíme ty, jimž hrozí sociální tíseň, aby co nejdříve požádali o slevu na nájemném či adresnou pomoc,· osamělým seniorům nabídneme přednostně menší byty v okolí dosavadního bydliště; příjmy z privatizace bytového fondu budeme investovat zpět do bytového fondu MČ.

Estrády nám nepomůžou
> Spolkový život a neziskový sektor: podpora akcí rozvíjejících sousedský charakter místa, kde žijeme, budeme pokračovat v organizaci jarního úklidu Prahy 10
> Sport a volný čas: zaměříme se na pomoc pro skautské, turistické a další mládežnické organizace; nastavíme transparentní systém podpory sportovních oddílů
> Kultura: podpoříme rozmanitou kulturu, zajistíme průhledné a spravedlivé rozdělení grantových peněz,  skoncujeme s estrádami a megaakcemi, zaměříme se na talent dětí z Prahy 10; prosadíme, aby se uskutečňovala užší spolupráce MHMP a jednotlivých MČ při podpoře kulturních aktivit (Pražská muzejní noc, Noc kostelů aj. si zaslouží co největší pomoc)

Nahoru