PROGRAMOVÉ PRIORITY PHARMDR. LUBOMÍRA CHUDOBY

Priority pro občany Prahy 10 vycházejí z mých diskusí s představiteli Koalice VLASTA (občané Prahy 10, KDU-ČSL a LES). Palčivý je nedostatek míst v mateřských školách, nedostatek informací o investičních záměrech radnice, ochrana životního prostředí.  Pozornost je nutné věnovat oblasti dodržování veřejného pořádku, zasadit se o eliminaci hazardu a „šmejdů“ a zabránit jakékoli korupci.

Z celonárodních témat jde o kvalitnější zdravotní péči a ochranné limity spoluúčasti pacientů. Léky musí být dostupné a výše doplatků přiměřená. Jde mi o důstojné životní podmínky rodin s dětmi a seniorů.


Zdravotnictví
  

- Předvídatelná a přiměřená spoluúčast, účinný ochranný limit

Česká republika je jedinou zemí v EU, kde ani předepisující lékař, ani pacient neví, kolik bude na léky doplácet a jak velká část této platby se mu započte do tzv. ochranného limitu. Je nezbytné zabezpečit, aby v každé lékové skupině byl pacientům skutečně vždy k dispozici minimálně jeden lék plně hrazený zdravotními pojišťovnami. S tím souvisí i nutnost legislativně zakázat všechny vývozy (tzv. reexporty) léčivých přípravků, které by vedly k nedostupnosti léků pro české pacienty. Dále je nutná revize systému spoluúčasti pacientů a přijetí nových pravidel, které budou občanům garantovat dostupnost lékařem předepsaných léků za shodných podmínek výše jejich doplatků, stejně jako ve všech zemích EU. Do ochranného limitu by se pak měly započítávat všechny doplatky na léky předepsané lékařem a hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

- Dostupnost bezpečné a kvalitní zdravotní péče 

České zdravotnictví je v současné době v řadě parametrů na špičkové evropské úrovni. Pro jeho další rozvoj je ale nutné se ztotožnit mj. i s letošními výstupy expertního týmu OECD, který navrhuje zavést měřitelná kritéria kvality i do ambulantní sféry, rozvoj eHealth (elektronizace zdravotnictví, zejména sdílení medicínských dat o pacientovi mezi zdravotníky) a více se věnovat prevenci a screeningu onemocnění. Léčba časných stádií přináší zpravidla výrazně vyšší úspěšnost léčby a je také ekonomicky méně nákladná.

Bezpečnost

- Dodržování veřejného pořádku

Respekt k ostatním a ohleduplné sdílení společného prostoru k životu je předpokladem dobrých sousedských vztahů. Jednotlivec nebo skupina, které znepříjemňují život desítkám ostatních, zaslouží důsledný přístup státních orgánů. Ty nemohou čekat, až se „něco přihodí“ a až pak případně trestat. Újmy materiální či poškozené zdraví se plnohodnotně nikdy neobnoví. 

- Rychlá a účinná eliminace recidivistů

Každý člověk může ve svém životě zaváhat a zachovat se nečestně, nesprávně, nebo protizákonně. Rozumný jedinec si svou chybu ale uvědomí a podruhé ji neudělá.  V současné době je však stále poměrně značné množství těch, kteří páchají trestnou činnost, často i stejného druhu, opakovaně. Jedinci, kteří se opakovaně dostávají do vážných rozporů se zákonem, by měli být buď pod trvalým dohledem (např. náramky mapující výskyt dotyčného), nebo při opakované recidivě strávit za mřížemi delší dobu bez možnosti dřívějšího propuštění za dobré chování.

- Stop hazardu a „šmejdům“

Počet heren ve většině českých měst je neuvěřitelně vysoký. Je jasné, že závislost na hazardních hrách potencuje kriminalitu, destruuje osobnost a ničí rodinný život „hráče“. Napáchané škody jsou nenahraditelné, obdobně jako u drogově závislých. Řešením je nejen intenzivnější vzdělávání mládeže, ale především „nulová tolerance“ provozoven s hazardními hrami na území obce. Současná legislativa sice odmítnutí heren na území obce umožňuje, ovšem značná část zastupitelstev nechce přijít o přerozdělované zisky majitelů hazardních zařízení. Řešením je na jedné straně finanční podpora rozpočtů měst a na straně druhé nasměrování odvodů ze zisku provozovatelů hazardu do celostátního rozpočtu, především do kapitoly zdravotnictví a sféry sociální na léčbu a sociální programy pro závislé gamblery.

Tzv. „šmejdi“ zneužívají bezbrannosti a důvěřivosti některých občanů, především seniorů. Neštítí se je oklamat a doslova okrást jakýmkoli způsobem. Ani nedávné legislativní úpravy nevedly k eliminaci nezákonných prodejních aktivit. Řešením jsou rychlé a exemplární postihy „šmejdů“ a dohled nad jejich včasnou a skutečnou vykonatelností.

Spolupráce s občany a Koalicí občanů Prahy 10 

- Pečlivé vyhodnocování podnětů občanů

- Důsledný monitoring práce státní správy a samosprávy


O CO DÁLE USILUJI V OBLASTI:

Politické práce

- Kompetentnost a poctivost politiků 

- Vyšší výkonnost státní správy a samosprávy 

- Exemplární trestání korupčního jednání

- Osobní odpovědnost politiků a představitelů samosprávy za chybná rozhodnutí  

Právo

- Bezplatný přístup k plným zněním právních předpisů

V právním státě musí mít občan bezplatný přístup k úplným zněním právních předpisů. Novelizované zákony si však v současné době český občan musí kupovat, aby se dozvěděl, co v nich je. Bezplatné by měly být i starší verze úplných znění.

- Srozumitelnost zákonů a jejich účinnost maximálně dvakrát do roka

Zákony jsou pro běžného občana téměř nesrozumitelné, je jich přijímáno neúměrné množství, většinou v nepřehledných novelách, které nabývají účinnosti i několikrát za měsíc. Zákony musí být psány tak, aby je občan chápal. Mělo by být přijato pravidlo, že zákony mohou nabýt účinnosti nejvýše dvakrát do roka, např. k 1. lednu a 1. červnu.

- „Justiční prázdniny“ 

Navrhuji omezit soudní jednání v červenci a srpnu na nejnutnější věci (vazební trestní řízení, předběžná opatření apod.). O letních dovolených je zmařena značná část jednání. „Justiční prázdniny“ by daly všem účastníkům soudních řízení možnost bez obav si plánovat letní volné dny. Soudcům by se navíc uvolnily ruce pro studium spisů a přípravu na další jednání.

Sociální

- Důstojné životní podmínky rodin s dětmi a seniorů 

Podstatná část rodin vychovává své děti ve větší či menší finanční nejistotě, s čímž často souvisí i obavy z hmotného zabezpečení jejich vzdělání a následného uplatnění na trhu práce. Na druhé straně demografické ukazatele dokladují stále rostoucí podíl seniorů v populaci. Je nutné hledat vyvážený přístup a spolehlivou formu průběžné finanční podpory. Nesmí se opakovat situace, kdy nová politická reprezentace vetuje úsilí té předchozí. Vniveč tak přichází miliardové částky.

- Podporu handicapovaných

Handicapovaných spoluobčanů nadále přibývá i přes pokroky v medicíně. Neziskové instituce a řada charitativních organizací se snaží o zkvalitnění jejich života a o maximální pracovní i společenské zapojení handicapovaných spoluobčanů po bok zdravých spoluobčanů, za což jim patří velké poděkování.  Inspirativní příklady pro zlepšení současné, ne vždy uspokojivé situace je nutné hledat v zahraničních modelech péče o tuto skupinu občanů. Hlavní směr - podpora domácí péče, osobní asistence, zajištění míst pro přechodné ubytování handicapovaných pro případ potřeby,…).  

- Adresné směřování sociálních dávek

Školství

- Dostupnou a kvalitní předškolní i školní výchovu

Nedostatek míst v mateřských školkách v místě bydliště velmi narušuje nejen celodenní program rodiny, ale především pracovní uplatnění rodičů, nejčastěji žen nastupujících do zaměstnání po rodičovské dovolené. Navíc rodinu tato situace zbytečně finančně zatěžuje. Pečlivá analýza demografických ukazatelů a trendů v místě a zamezení zbytečného prodeje vzdělávacích zařízení do soukromých rukou při dočasném snížení porodnosti. K tomu je nutné i důsledné vyžadování vyhodnocení potřeb nových školních zařízení v souvislosti s novou bytovou výstavbou.

Životní prostředí

- Monitoring a podněty občanů

K plnohodnotnému životu v místě bydliště patří kvalitní životní prostředí. Občané velmi rychle reagují na jeho zhoršení, byť někdy jen předpokládané, a vyžadují jistotu rychlé nápravy. Oblast životní prostředí je zásadní kompetencí městské části a územně příslušného odboru životního prostředí. Za nezbytné považuji přijímání a vyhodnocení podnětů od občanů a jejich zohlednění pro stanovení investičních priorit při tvorbě rozpočtu městské části.

Nahoru