Deset lidí zbytečně čekalo v zasedací místnosti rady, aby mohlo proběhnout zasedání Komise bezpečnostní Rady MČ Praha 10. Členové komise se omluvili až v den konání komise 30. 3. 2015, jeden e-mailem, dva telefonicky, jeden na místě, při zahájení jednání a odešel, přes to, že komise se tím stala neschopnou usnášení. Ve chvíli, kdy k tomu došlo, jsem to pokládal za bezohlednost vůči deseti lidem, kteří se sešli, aby mohli projednat program zasedání komise, zaslaný s pozvánkou 13. 3. 2015. Když byl ale podobným způsobem zrušený Finanční výbor ZMČ Praha 10 dvě hodiny před jeho konáním, vyvstala otázka, zda je to náhoda nebo nový způsob vládnutí na radnici. Pokud se zástupci vládnoucí koalice nedohodnou na žádaném výstupu z výboru nebo komise, radši jednání zruší, aby neposkytli opozici prostor pro uplatnění.

Další negativní zkušenost je s koordinací termínů konání jednotlivých výborů a komisí. Převážná většina zastupitelů je členy více komisí a výborů (dvou, tří, ale i pěti) a není tedy možné svolávat jednání na stejný den se zahájením jednání s hodinovým odstupem, když je zřejmé, že komise či výbor svůj program za hodinu neprojedná. Zastupitel, který je členem obou komisí či výborů je nucen v jednom orgánu absentovat nebo přebíhat mezi oběma a řádně nezastávat svoji funkci. Je odpovědností předsedů a tajemníků komisí a výborů, aby svolávali jednání tak, aby se ho mohli všichni členové orgánu zúčastnit. Vzhledem k tomu, že mají možnost (snad i povinnost) koordinovat termíny podle kalendáře akcí na intranetu MČ a zjevně se tak neděje, existují dvě vysvětlení. Buď nepovažují materiály projednávané v komisi či výboru za tak důležité, aby se ho museli členové zúčastnit nebo spoléhají na to, že se materiály formálně odsouhlasí bez řádného projednání. Možnost nekompetentnosti jsem předem vyloučil, vždyť jde o předsedy a tajemníky komisí.

Koalice Vlasta se s žádnou z uvedených variant nemíní smířit a bude iniciovat kontrolu a úpravu termínů zasedání výborů a komisí v kalendáři akcí MČ .

Jednání Komise bezpečnostní RMČ Praha 10 proběhlo dne 30. 3. 2015 od 16.30 hod. Předseda komise p. Lukáš Rázl v 16.45 hod přivítal přítomné členy a stálé hosty. 

Přítomní zastupitelé:
předseda KB Lukáš Rázl (ČSSD), člen KB Ing. Jan Moravec (TOP 09) a člen KB Karel Duchek (Vlasta). Bc. Miloš Jurča, tajemník Komise bezpečnostní
Přítomní přizvaní hosté: 
Mgr. Michal Ridl, ředitel Obvodního ředitelství Městské policie, npr. Mgr. Jiří Moravec, velitel HS-5, HZS hl. m. Prahy, Mgr. Roman Wopat, zástupce ředitelky Obvodního ředitelství PČR Praha IV, Ing. Marek Šuran, referent oddělení bezpečnostního managementu, zástupce oddělení přestupkového, zástupce oddělení životního prostředí a dopravy
Nepřítomní zastupitelé: 
člen KB Ing. Robert Keller (ANO 2011) omluva e-mailem v den konání KB 30. 3. 2015, člen KB Jaroslav Štěpánek (ANO 2011) omluva telefonicky v den konání KB 30. 3. 2015, členka KB MUDr. Markéta Jirásková (ODS) omluva telefonicky v den konání KB 30. 3. 2015, člen KB Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. (SZ) omluva osobně na místě v den konání KB 30. 3. 2015

Předseda komise p. Lukáš Rázl v 16.45 hod přivítal přítomné členy a stálé hosty. Následně konstatoval, že KB RMČ Praha 10 není usnášeníschopná a jednání vzhledem k výše uvedenému ukončil.

Karel Duchek, člen Komise bezpečnostní za Koalici Vlasta 

Nahoru