Koalice VLASTA důrazně odmítá nominaci komunistické zastupitelky Jany Čunátové na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10. Není tomu tak dávno, co morálně selhala při svém studiu, když z třetiny opsala cizí text. Zároveň patří k předlistopadovým komunistickým kádrům, které se podílely na ohýbání práva před rokem 1989.

Zastupitelé Prahy 10 budou 11. června volit přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10. Mezi navrženými osobami je i placená předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Jana Čunátová, která v první dekádě tohoto století morálně selhala jako studentka Vysoké školy finanční a správní, když více než jednu třetinu své diplomové práce „Personální management ve veřejné správě“ opsala z publikace „Personalistika ve státní správě“, vydané Masarykovou univerzitou v Brně v roce 2006. Její diplomová práce byla rozvedením její předchozí bakalářské práce, což pravidla rovněž neumožňují. O selhání informovala i škola, která jí diplom udělila.

Koalice VLASTA považuje za nepřijatelné, aby se osoba, která fatálně morálně selže, stala součástí soudního senátu, a byla tak zapojena do soudní činnosti. Přísedící je veřejná funkce. Pravomoci přísedících definuje v hlavě II. zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Par. 60, odstavec 1, říká, že přísedící má být „bezúhonný“ a „jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude řádně zastávat svou funkci“. Dodejme, že v tříčlenném senátu má hlas přísedícího stejnou váhu jako hlas soudce.

Na přísedícího lze vztáhnout požadavky, které na soudce stanoví par. 80, odstavec 2 zákona o soudech a soudcích. Má „prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst“, má povinnost „chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce“, nesmí se nechat „ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky“. Takovým nárokům není podle našeho názoru schopna vyhovět osoba, která prokazatelně opisovala a nikdy se za to veřejně neomluvila.

Platí také stále zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, který jasně konstatuje, že „Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948–1989, zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů“. Domníváme se, že významná členka předlistopadové Komunistické strany Československa by neměla jakkoli ovlivňovat výkon naší justice.

Koalice Vlasta považuje nominaci Jany Čunátové za skandální a požádá zastupitele ostatních politických klubů, aby ji neschválili. 

Nahoru