HOSPODAŘENÍ

Rozpočet a plán hospodářské činnosti jsou hlavním nástrojem pro zabezpečení chodu úřadu a zřízených organizací. Majetek obce umožňuje naplňovat obci její funkce, proto je nutná jeho pečlivá údržba a rozvoj. Hlavním pozitivem MČ jsou její zdroje: velký bytový fond a neutracené zisky z prodeje bytů přesahující miliardu korun. Za slabé stránky naopak považujeme neefektivní nakládání s majetkem, kdy je mnoho bytů i nebytových prostor dlouhodobě prázdných, nepronajatých, dále neochotu přesoutěžit správce zeleně nebo bytového fondu a extrémně pomalou realizaci klíčových investic (Bio Vzlet, MŠ Nad Vodovodem či MŠ Bajkalská).

Do 16. května bylo možné se přihlásit do výběrového řízení na pořízení nových PC sestav pro MČ Praha 10. Jde o zakázku na dodání a instalaci celkem 415 kusů počítačových sestav. Je dobře, že se IT vybavení MČ Praha 10 obnovuje a také je dobře, že se tak děje formou otevřené soutěže. Na jejím obsahu ani naši IT experti neshledali nic zásadně problematického.

 

Co je ovšem poněkud zarážející, je složení hodnotící komise: z 6 členů jsou 3 zastupitelé MČ Praha 10, dalšími jsou vedoucí oddělení veřejných zakázek a servisních činností a zástupce občanů. Jediným odborníkem se tak zdá být zaměstnanec Odboru e-Governmentu a ICT. Mohou tak vznikat obavy, aby zakázka neskončila podobným zmatkem, jako zakázka na outsourcing ICT, o které jsme psali například zdeOpravdu nechceme, aby o vyhodnocení nejlepší nabídky nákupu tak velkého množství počítačů za částku 8 milionů Kč rozhodovali IT experti?

 

Veronika Žolčáková, květen 2017

Nahoru