HOSPODAŘENÍ

Rozpočet a plán hospodářské činnosti jsou hlavním nástrojem pro zabezpečení chodu úřadu a zřízených organizací. Majetek obce umožňuje naplňovat obci její funkce, proto je nutná jeho pečlivá údržba a rozvoj. Hlavním pozitivem MČ jsou její zdroje: velký bytový fond a neutracené zisky z prodeje bytů přesahující miliardu korun. Za slabé stránky naopak považujeme neefektivní nakládání s majetkem, kdy je mnoho bytů i nebytových prostor dlouhodobě prázdných, nepronajatých, dále neochotu přesoutěžit správce zeleně nebo bytového fondu a extrémně pomalou realizaci klíčových investic (Bio Vzlet, MŠ Nad Vodovodem či MŠ Bajkalská).

Proč se zabýváme Horským hotelem?

Horský hotel na Černé hoře, kam jezdí děti z Prahy 10 na školu v přírodě, měl projít o prázdninách 2014 velkou opravou. Učitelé, kteří tam jezdí s dětmi opakovaně, nás upozorňovali, že tam jsou velmi málo vidět výsledky prázdninové opravy. Na žádost zastupitelů Vlasty byl zorganizován 5. 11. 2015 výjezd skupiny zastupitelů na Horský hotel, abychom místní prohlídkou zjistili skutečný stav. Ke kontrole jsem si vybral část "Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP, 1. NP a 1. PP v objektu Horského hotelu na Černé hoře". Při provedené kontrole jsem zjistil, že objem prací hrubě neodpovídá položkovému rozpočtu, který je součástí smlouvy. Rozdíl byl astronomický: finanční objem prací a materiálu byl max. 172 000.- Kč, částka vyfakturovaná dodavatelem a zaplacená Prahou 10 – Rekreace a.s. byla 5.343.128,- Kč. Znamená to bezdůvodné obohacení ve výši 5.171.128,- Kč. Faktury za neodvedenou práci byly proplaceny v srpnu až listopadu 2014 a nikomu z vedení Praha 10 – Rekreace a.s. ani z vedení MČ Praha 10 to zřejmě nevadilo. Proto jsme podali  v prosinci 2015 trestní oznámení, částka byla vrácena a tím jsme přes 5 milionů korun zachránili (snad) pro občany Prahy 10.

Mimo tento finanční skandál jsem narazil na žalostný technický stav vlastní elektroinstalace, včetně hromosvodu, které ohrožovaly bezpečnost našich dětí. Vyžadoval jsem proto revizní zprávu, která potvrzuje, že zařízení je schopno bezpečného provozu. Zprávu o způsobilosti elektrické instalace ze září 2014, kdy byla ukončena „rekonstrukce“ jsem neobdržel. Revizní zpráva z května 2015 vyjmenovává 15 závad a konstatuje, že revidované zařízení bude schopné bezpečného provozu po jejich odstranění. Při výjezdním zasedání kontrolního skupiny na Horský hotel dne 5. 11. 2015 bylo prohlídkou zjištěno, že řada revizních závad není dosud odstraněna, přestože protokoly z konce srpna 2015 potvrzují odstranění těchto závad. Při další kontrole 12. 2. 2016 za účasti externího revizního technika jsme opět zjistili neodstranění části závad a při důkladné revizi jsme zaznamenali 83- slovy osmdesát tři revizních závad. Vystavená revize od externího revizního technika však nepotvrzuje, že „zařízení je schopné bezpečného provozu“. Znamená to tedy, že minimálně od prázdnin 2014 do prázdnin 2016 byl Horský hotel provozován s bezpečnostními riziky. Proč vozíme naše děti do objektu s takovými problémy? Není jejich bezpečnost důležitější než platby MČ Praha 10 Horskému Hotelu?

K. Duchek, 7. 2. 2017

Související články:

Jezdit pořád na Horský hotel, nebo jinam? (7.3. 2017)
Provozovatel Horského hotelu Prahy 10 dostal pokutu kvůli problémům s vodou (6.9.2017)

O Horském hotelu se můžete dočíst také ve Vlastních novinách:

- VLASTNÍ NOVINY, IV. vydání, senátní volby říjen 2016
- VLASTNÍ NOVINY, III. vydání, léto 2016
- VLASTNÍ NOVINY, II. vydání, zima 2015/2016
- VLASTNÍ NOVINY V., vydání léto 2017

 

 

Nahoru